ข้อกำหนดการใช้งาน

Guestline

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ (www.guestline.com และ www.rezlynx.com) (ต่อไปนี้เรียกว่า \"เว็บไซต์\") นำเสนอโดย Guestline Limited (\"Guestline\") และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

การเข้าถึงเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันทางกฎหมายตามเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในครั้งแรกที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมด โปรดอย่าเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์นี้

Guestline อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่มีการอัปเดตและ/หรือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

การใช้เว็บไซต์ของคุณ

ห้ามมิให้คุณคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ ออกอากาศส่งหรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทางใดก็ตามยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้คุณยังยอมรับที่จะไม่แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากเนื้อหาในเว็บไซต์ ยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ในลักษณะอื่นจำเป็นต้องมีหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Guestline

คุณยอมรับการใช้เว็บไซต์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นไม่ให้ใช้และเพลิดเพลินไปกับเว็บไซต์ พฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการคุกคามหรือการทำให้เกิดความลำบากหรือความไม่สะดวกต่อบุคคลใดๆ การส่งเนื้อหาที่ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม หรือการส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของการสนทนาภายในเว็บไซต์

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

เนื้อหาเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูล ชื่อ ภาพ รูปภาพ โลโก้และไอคอนของหรือที่เกี่ยวข้องกับ Guestline ผลิตภัณฑ์ของ Guestline (หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม) นำเสนอ \"ตามสภาพที่เป็น\"และอยู่บนพื้นฐานของ \"ความพร้อมใช้งาน\” โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ (ไม่ว่าจะโดยนัยหรือตามกฎหมาย) ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความเข้ากันได้ การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้อง

Guestline จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูลหรือกำไร ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือไม่ ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

Guestline ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์จะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขหรือ Guestline หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พร้อมใช้งานจะปราศจากไวรัสหรือจุดบกพร่อง

คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานและภาพหน้าจอมีไว้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจได้มาจากผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือเวอร์ชันจำนวนหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดคือข้อมูลที่ให้มาบนพื้นฐานที่ไม่ใช่สัญญาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การละเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงโดย Guestline อยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวของ Guestline Ltd.

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ ภาพและโลโก้ระบุ Guestline หรือบุคคลที่สาม และผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการของตนอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการมอบให้โดยนัยหรือการให้อนุญาตการใช้งานหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Guestline หรือของบุคคลที่สามใดๆ

เว็บไซต์อาจมีคำประกาศกรรมสิทธิ์และข้อมูลด้านลิขสิทธิ์อื่นๆ ข้อกำหนดซึ่งต้องได้รับการรักษาวินัยและปฏิบัติตาม

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บางลิงค์ในเว็บไซต์นี้อาจจะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดูแลโดยบุคคลอื่นที่ Guestline ไม่มีอำนาจควบคุม Guestline ไม่รับรองความถูกต้องหรือลักษณะอื่นใดของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์อื่น

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้สำหรับจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยเราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บของเรา การใช้ไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้เหล่านี้ที่ถูกส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณและจัดเก็บไว้บนเครื่องของคุณ ตัวคุกกี้เองไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด และจะมีเฉพาะข้อมูลการใช้ที่ไม่ระบุชื่อ ไม่มีการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล